ENERAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000488606

NIP

7010405771

REGON

147001920

aktywa

1,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk netto

456 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 58
Kod pocztowy
00-545
Rejestracja
2013-12-02
Rozpoczęcie działalności
2013-12-15
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.enerad.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki

Organizacja Enerad osiągnęła 3 745 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 745 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 289 611 zł.
Zysk netto wyniósł 456 217 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 729 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 745 828 zł w 2022 roku.
• 3 160 167 zł w 2021 roku.
• 388 046 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 456 217 zł w 2022 roku.
• 527 029 zł w 2021 roku.
• 129 882 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Enerad wynosi 5 179 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 857 038 zł a 9 364 570 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 179 123 zł w 2022 roku.
• 4 729 767 zł w 2021 roku.
• 897 830 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Enerad wyniosła 1 226 369 zł.
a
ktywa trwałe to 2066 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 224 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 226 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 142 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 652 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 226 369 zł w 2022 roku.
• 871 263 zł w 2021 roku.
• 188 788 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Enerad wyniosły 83 652 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 226 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 652 zł w 2022 roku
• 184 763 zł w 2021 roku
• 29 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Enerad wykazała przychody na poziomie 3 745 828 zł.
Organizacja zarobiła 503 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 456 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 642 zł w 2022 roku
• 52 556 zł w 2021 roku
• 11 706 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Enerad wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0486%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.01 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Korzeniewski Radosław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest Korzeniewski Radosław kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2020 do 16.06.2021 był Czajkowski Łukasz kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 23.04.2015 do 21.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Korzeniewski Radosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.