LEWKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404535
NIP
9492186971
REGON
242739077

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
757 tys.
zysk
235 tys.
wartość firmy
2,4 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. WANDY, 1
Kod pocztowy
40-322
Rejestracja
2011-12-08
Rozpoczęcie działalności
2011-10-01
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lewko osiągnęła 756 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 700 362 zł. Pozostałe przychody to 56 547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 701 zł.
Zysk netto wyniósł 234 661 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 126 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 756 909 zł w 2023 roku.
• 103 302 zł w 2022 roku.
• 142 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 661 zł w 2023 roku.
• 12 678 zł w 2022 roku.
• 24 113 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lewko wynosi 2 366 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 922 832 zł a 4 921 770 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 366 081 zł w 2023 roku.
• 866 415 zł w 2022 roku.
• 975 631 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lewko wyniosła 1 240 909 zł.
a
ktywa trwałe to 881 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 240 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 230 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 466 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 240 909 zł w 2023 roku.
• 1 088 319 zł w 2022 roku.
• 1 060 828 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lewko wyniosły 10 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 240 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 466 zł w 2023 roku
• 92 537 zł w 2022 roku
• 15 483 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lewko wykazała przychody na poziomie 756 909 zł.
Organizacja zarobiła 259 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 710 zł w 2023 roku
• 1617 zł w 2022 roku
• 2170 zł w 2021 roku

Organizacja Lewko wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Młynarczyk Anna posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Młynarczyk Łukasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.