"INFOPRACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268175
NIP
5252377847
REGON
140727682

Podsumowanie

aktywa
1,6 mln
przychód
3,3 mln
zysk
376 tys.
wartość firmy
4,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PROSTA, 20
Kod pocztowy
00-850
Rejestracja
2006-12-04
Rozpoczęcie działalności
2006-11-02
Kapitał zakładowy
13800000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "infopraca" osiągnęła 3 264 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 174 135 zł. Pozostałe przychody to 90 863 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 797 932 zł.
Zysk netto wyniósł 376 203 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -960 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 264 998 zł w 2022 roku.
• 3 862 148 zł w 2021 roku.
• 3 719 388 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 203 zł w 2022 roku.
• 1 293 161 zł w 2021 roku.
• 33 270 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "infopraca" wynosi 4 151 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 469 677 zł a 8 162 495 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -748 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 151 156 zł w 2022 roku.
• 8 005 287 zł w 2021 roku.
• 2 612 673 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "infopraca" wyniosła 1 593 092 zł.
a
ktywa trwałe to 1 162 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 593 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 626 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 966 857 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -308 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 593 092 zł w 2022 roku.
• 2 193 144 zł w 2021 roku.
• 1 302 028 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "infopraca" wyniosły 966 857 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 593 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 966 857 zł w 2022 roku
• 1 849 307 zł w 2021 roku
• 1 987 512 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 153% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "infopraca" wykazała przychody na poziomie 3 264 998 zł.
Organizacja zarobiła 376 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "infopraca" wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ruffini Leonardo posiada 100740 udziałów, które stanowią 37% firmy.
Robert Allen Horton, S.l. posiada 69000 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Gestiona Worldwide, S.l. posiada 33120 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Clariana Gortazar Fernando posiada 27600 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Matysek Aneta posiada 27600 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Enzo Recoba Rodrigo posiada 8280 udziałów, które stanowią 3% firmy.
Gago Huberta Sergio posiada 5520 udziałów, które stanowią 2% firmy.
Iwańska Jowita posiada 4140 udziałów, które stanowią 2% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2023 jest Ruffini Leonardo kontrolujący 37% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2022 do 16.01.2023 był Ruffini Leonardo kontrolując 37% udziałów.
W okresie od 18.04.2017 do 20.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Intercom Worldwide, S.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.