BENT PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000445001
NIP
5252543820
REGON
146463505

Podsumowanie

aktywa
150 tys.
przychód
341 tys.
zysk
8 tys.
wartość firmy
352 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MAZOWIECKA, 11
Kod pocztowy
00-052
Rejestracja
2012-12-20
Rozpoczęcie działalności
2012-12-20
Kapitał zakładowy
40000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność agencji reklamowych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wydawanie książek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja gier i zabawek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja instrumentów muzycznych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Działalność obiektów kulturalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność fotograficzna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Działalność taksówek osobowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Opieka dzienna nad dziećmi Transport morski i przybrzeżny pasażerski Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Artystyczna i literacka działalność twórcza Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność związana z projekcją filmów Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bent production osiągnęła 341 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 112 zł.
Zysk netto wyniósł 8152 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 264 zł w 2022 roku.
• 426 528 zł w 2021 roku.
• 189 430 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8152 zł w 2022 roku.
• 44 262 zł w 2021 roku.
• 30 640 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bent production wynosi 352 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 81 524 zł a 853 161 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 012 zł w 2022 roku.
• 547 179 zł w 2021 roku.
• 301 431 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bent production wyniosła 149 679 zł.
a
ktywa trwałe to 47 643 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 154 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 679 zł w 2022 roku.
• 162 420 zł w 2021 roku.
• 97 303 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bent production wyniosły 27 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 154 zł w 2022 roku
• 48 048 zł w 2021 roku
• 27 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bent production wykazała przychody na poziomie 341 264 zł.
Organizacja zarobiła 9591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1439 zł w 2022 roku
• 3903 zł w 2021 roku
• 2443 zł w 2020 roku

Organizacja Bent production wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kłeczek Bartosz posiada 199 udziałów, które stanowią 100% firmy.