ANGIRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662498
NIP
5252698422
REGON
366546178

Podsumowanie

aktywa
121 tys.
przychód
266 tys.
zysk
52 tys.
wartość firmy
447 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWY ŚWIAT, 33
Kod pocztowy
00-029
Rejestracja
2017-02-10
Rozpoczęcie działalności
2017-02-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Angiris osiągnęła 265 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 265 582 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 213 154 zł.
Zysk netto wyniósł 52 428 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 265 587 zł w 2023 roku.
• 277 793 zł w 2022 roku.
• 277 438 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 428 zł w 2023 roku.
• 32 606 zł w 2022 roku.
• 61 427 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angiris wynosi 446 868 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 097 zł a 733 995 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 868 zł w 2023 roku.
• 336 396 zł w 2022 roku.
• 430 668 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Angiris wyniosła 121 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 140 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 80 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 011 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 140 zł w 2023 roku.
• 88 438 zł w 2022 roku.
• 74 082 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Angiris wyniosły 41 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 140 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 011 zł w 2023 roku
• 60 738 zł w 2022 roku
• 78 987 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Angiris wykazała przychody na poziomie 265 587 zł.
Organizacja zarobiła 57 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5418 zł w 2023 roku
• 2786 zł w 2022 roku
• 267 zł w 2021 roku

Organizacja Angiris wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szychowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szychowska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.