ANGIRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000662498
NIP
5252698422
REGON
366546178

Podsumowanie

aktywa
88 tys.
przychód
278 tys.
zysk
33 tys.
wartość firmy
336 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWY ŚWIAT, 33
Kod pocztowy
00-029
Rejestracja
2017-02-10
Rozpoczęcie działalności
2017-02-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Angiris osiągnęła 277 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 277 781 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 175 zł.
Zysk netto wyniósł 32 606 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 793 zł w 2022 roku.
• 277 438 zł w 2021 roku.
• 193 368 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 606 zł w 2022 roku.
• 61 427 zł w 2021 roku.
• 16 417 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Angiris wynosi 336 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 775 zł a 694 483 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 336 396 zł w 2022 roku.
• 430 668 zł w 2021 roku.
• 194 580 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Angiris wyniosła 88 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 738 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 438 zł w 2022 roku.
• 74 082 zł w 2021 roku.
• 17 290 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Angiris wyniosły 60 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 738 zł w 2022 roku
• 78 987 zł w 2021 roku
• 83 623 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
• 484% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Angiris wykazała przychody na poziomie 277 793 zł.
Organizacja zarobiła 35 392 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2786 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2786 zł w 2022 roku
• 267 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Angiris wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Szychowski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Szychowska Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.