TARNOWSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533107
NIP
8733254060
REGON
360215440

Podsumowanie

aktywa
108 tys.
przychód
621 tys.
zysk
51 tys.
wartość firmy
617 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
TARNÓW
Adres
UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 18
Kod pocztowy
33-101
Rejestracja
2014-11-27
Rozpoczęcie działalności
2014-11-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Tarnowskie media osiągnęła 621 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 573 872 zł. Pozostałe przychody to 47 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 523 235 zł.
Zysk netto wyniósł 50 637 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 621 417 zł w 2023 roku.
• 422 398 zł w 2022 roku.
• 445 136 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 637 zł w 2023 roku.
• -68 688 zł w 2022 roku.
• -70 084 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarnowskie media wynosi 616 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 553 544 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 616 826 zł w 2023 roku.
• 281 599 zł w 2022 roku.
• 296 758 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Tarnowskie media wyniosła 107 556 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 36 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 832 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 556 zł w 2023 roku.
• 101 975 zł w 2022 roku.
• 125 500 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Tarnowskie media wyniosły 164 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 832 zł w 2023 roku
• 209 888 zł w 2022 roku
• 164 725 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2023 roku
• 206% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Tarnowskie media wykazała przychody na poziomie 621 417 zł.
Organizacja zarobiła 50 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Tarnowskie media wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Filar Zbigniew posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2020 jest Filar Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2014 do 11.03.2020:
• Filar Anna (50% udziałów)
• Filar Zbigniew (50% udziałów)