LUMEN

KRS

0000429584

NIP

5472143778

REGON

243004455

aktywa

197 tys.

przychód

487 tys.

zysk netto

25 tys.

wartość firmy

443 tys.

Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
UL. ŻYWIECKA, 132
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2012-08-10
Rozpoczęcie działalności
2012-08-10
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.lumentv.pl
Forma prawna
FUNDACJA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI I WIEDZY W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI I WIEDZY W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA FUNDACJI

Podstawowe wyniki

Organizacja Lume osiągnęła 487 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 484 125 zł. Pozostałe przychody to 3048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 214 zł.
Zysk netto wyniósł 24 911 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 487 173 zł w 2022 roku.
• 506 104 zł w 2021 roku.
• 419 700 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 911 zł w 2022 roku.
• 37 521 zł w 2021 roku.
• 17 702 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Lume wynosi 443 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 948 zł a 1 217 933 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 83 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 443 376 zł w 2022 roku.
• 487 752 zł w 2021 roku.
• 350 607 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lume wyniosła 196 642 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 101 zł.
a
ktywa obrotowe to 168 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 377 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 642 zł w 2022 roku.
• 177 959 zł w 2021 roku.
• 192 556 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lume wyniosły 171 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 377 zł w 2022 roku
• 177 606 zł w 2021 roku
• 229 724 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 119% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lume wykazała przychody na poziomie 487 173 zł.
Organizacja zarobiła 27 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2490 zł w 2022 roku
• 453 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja Lume wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0114%.
Udział w rynku powiększa się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi 0.00 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki