SWING PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527956
NIP
6762480792
REGON
123232092

Podsumowanie

aktywa
168 tys.
przychód
360 tys.
zysk
22 tys.
wartość firmy
390 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
JAWOROWA, 5
Kod pocztowy
30-327
Rejestracja
2014-10-17
Rozpoczęcie działalności
2014-10-17
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Swing production osiągnęła 359 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 356 011 zł. Pozostałe przychody to 3772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 722 zł.
Zysk netto wyniósł 22 289 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 783 zł w 2023 roku.
• 418 150 zł w 2022 roku.
• 418 689 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 289 zł w 2023 roku.
• 24 362 zł w 2022 roku.
• 18 739 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swing production wynosi 389 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 60 812 zł a 899 457 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 389 824 zł w 2023 roku.
• 420 311 zł w 2022 roku.
• 379 904 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Swing production wyniosła 167 698 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 81 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 615 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 698 zł w 2023 roku.
• 175 331 zł w 2022 roku.
• 186 180 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Swing production wyniosły 86 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 615 zł w 2023 roku
• 116 538 zł w 2022 roku
• 151 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Swing production wykazała przychody na poziomie 359 783 zł.
Organizacja zarobiła 26 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4076 zł w 2023 roku
• 5263 zł w 2022 roku
• 7004 zł w 2021 roku

Organizacja Swing production wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Meyer Mirosław posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Czwartosz Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Syroka Czwartosz Dominika posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Meyer Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.