STUDIO JK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562866
NIP
1231299614
REGON
361758898

Podsumowanie

aktywa
187 tys.
przychód
517 tys.
zysk
3 tys.
wartość firmy
495 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
UL. ZBIGNIEWA HERBERTA, 2
Kod pocztowy
05-501
Rejestracja
2015-06-12
Rozpoczęcie działalności
2015-06-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
j.krawiecki@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Studio jk osiągnęła 517 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 517 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 514 413 zł.
Zysk netto wyniósł 2803 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 216 zł w 2023 roku.
• 439 210 zł w 2022 roku.
• 432 713 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2803 zł w 2023 roku.
• 3867 zł w 2022 roku.
• 87 357 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studio jk wynosi 494 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 028 zł a 1 293 040 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 626 zł w 2023 roku.
• 444 776 zł w 2022 roku.
• 771 504 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Studio jk wyniosła 187 323 zł.
a
ktywa trwałe to 9724 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 184 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2518 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 323 zł w 2023 roku.
• 191 758 zł w 2022 roku.
• 186 307 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Studio jk wyniosły 2518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2518 zł w 2023 roku
• 9755 zł w 2022 roku
• 8172 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Studio jk wykazała przychody na poziomie 517 216 zł.
Organizacja zarobiła 3499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 696 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 696 zł w 2023 roku
• 1203 zł w 2022 roku
• 10 235 zł w 2021 roku

Organizacja Studio jk wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Krawiecki Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Krawiecki Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.