ŚLĄSKA TELEWIZJA MIEJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183408
NIP
6272247344
REGON
273790387

Podsumowanie

aktywa
302 tys.
przychód
303 tys.
zysk
14 tys.
wartość firmy
471 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
ŚWIĘTOCHŁOWICE
Adres
UL. BISKUPA TEODORA KUBINY, 5
Kod pocztowy
41-600
Rejestracja
2003-12-22
Rozpoczęcie działalności
1998-02-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.tvstm.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Śląska telewizja miejska osiągnęła 302 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 528 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 288 416 zł.
Zysk netto wyniósł 14 112 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 302 532 zł w 2023 roku.
• 443 402 zł w 2022 roku.
• 320 952 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 112 zł w 2023 roku.
• 49 797 zł w 2022 roku.
• 42 605 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Śląska telewizja miejska wynosi 470 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 141 125 zł a 1 133 393 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 649 zł w 2023 roku.
• 696 718 zł w 2022 roku.
• 548 965 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Śląska telewizja miejska wyniosła 301 842 zł.
a
ktywa trwałe to 56 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 494 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 842 zł w 2023 roku.
• 293 643 zł w 2022 roku.
• 230 625 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Śląska telewizja miejska wyniosły 18 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 494 zł w 2023 roku
• 24 408 zł w 2022 roku
• 11 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Śląska telewizja miejska wykazała przychody na poziomie 302 532 zł.
Organizacja zarobiła 14 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Śląska telewizja miejska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Miasto Świętochłowice posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Miłek Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Wawrzyczek Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Sas Pawlikowski Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Mika Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2006 jest Miasto Świętochłowice kontrolujący 20% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2003 do 23.05.2006 był Miasto Świętochłowice kontrolując 20% udziałów.