AWP MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000879174
NIP
7642703729
REGON
387962986

Podsumowanie

aktywa
93 tys.
przychód
229 tys.
zysk
51 tys.
wartość firmy
412 tys.
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
UJŚCIE
Adres
UL. STRZELECKA, 9
Kod pocztowy
64-850
Rejestracja
2021-01-19
Rozpoczęcie działalności
2021-01-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Awp multimedia osiągnęła 228 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 228 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 802 zł.
Zysk netto wyniósł 50 938 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 740 zł w 2022 roku.
• 135 301 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 938 zł w 2022 roku.
• 18 364 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Awp multimedia wynosi 411 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 55 727 zł a 713 133 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 972 zł w 2022 roku.
• 181 179 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Awp multimedia wyniosła 92 558 zł.
a
ktywa trwałe to 7363 zł.
a
ktywa obrotowe to 85 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 256 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 558 zł w 2022 roku.
• 31 050 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Awp multimedia wyniosły 18 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 256 zł w 2022 roku
• 7686 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Awp multimedia wykazała przychody na poziomie 228 740 zł.
Organizacja zarobiła 56 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 938 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5106 zł w 2022 roku
• 2682 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Awp multimedia wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Parchimowicz Adrian posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Szymczak Weronika posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Parchimowicz Adam posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.