TELPOL TK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374749
NIP
6272714202
REGON
241825900

Podsumowanie

aktywa
191 tys.
przychód
336 tys.
zysk
59 tys.
wartość firmy
576 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CHORZÓW
Adres
RACJONALIZATORÓW, 10
Kod pocztowy
41-500
Rejestracja
2010-12-30
Rozpoczęcie działalności
2011-01-01
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADANE SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE; -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Branże
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność portali internetowych Działalność związana z oprogramowaniem Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Pozostałe sprzątanie Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Nadawanie programów radiofonicznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Telpol tk osiągnęła 336 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 336 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 579 zł.
Zysk netto wyniósł 59 422 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 336 001 zł w 2022 roku.
• 233 001 zł w 2021 roku.
• 214 043 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 422 zł w 2022 roku.
• -9251 zł w 2021 roku.
• 3189 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telpol tk wynosi 575 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 113 962 zł a 840 002 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 575 648 zł w 2022 roku.
• 224 729 zł w 2021 roku.
• 231 783 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Telpol tk wyniosła 191 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 313 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 261 zł w 2022 roku.
• 125 159 zł w 2021 roku.
• 129 106 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Telpol tk wyniosły 39 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 313 zł w 2022 roku
• 32 631 zł w 2021 roku
• 27 328 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Telpol tk wykazała przychody na poziomie 336 001 zł.
Organizacja zarobiła 64 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5039 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Telpol tk wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Krempa Jerzy posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krempa Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krempa Piotr (50% udziałów)
• Krempa Jerzy (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.12.2010 do 30.07.2014 był Krempa Piotr kontrolując 100% udziałów.