"OPOLSKA FUNDACJA FILMOWA OFFILM" KRS
0000461725
NIP
7543072556
REGON
161530753

Podsumowanie

aktywa
14 tys.
przychód
191 tys.
zysk
10 tys.
wartość firmy
174 tys.
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. BOROWA, 25
Kod pocztowy
45-920
Rejestracja
2013-05-13
Rozpoczęcie działalności
2013-06-01
Organ reprezentujący
ZARZĄD FUNDACJI
Forma prawna
FUNDACJA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW FUNDACJI WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA ZARZĄDU, BĄDŹ WYZNACZONYCH PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNIKÓW.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "opolska fundacja filmowa offilm osiągnęła 190 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 079 zł.
Zysk netto wyniósł 9523 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 602 zł w 2022 roku.
• 95 512 zł w 2021 roku.
• 77 811 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9523 zł w 2022 roku.
• 4323 zł w 2021 roku.
• 4312 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "opolska fundacja filmowa offilm wynosi 173 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8642 zł a 476 505 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 802 zł w 2022 roku.
• 85 709 zł w 2021 roku.
• 73 854 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "opolska fundacja filmowa offilm wyniosła 13 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2263 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 786 zł w 2022 roku.
• 8125 zł w 2021 roku.
• 8079 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "opolska fundacja filmowa offilm wyniosły 2263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2263 zł w 2022 roku
• 1802 zł w 2021 roku
• 1767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "opolska fundacja filmowa offilm wykazała przychody na poziomie 190 602 zł.
Organizacja zarobiła 9523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja "opolska fundacja filmowa offilm wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki