FABA SPÓŁKA JAWNA IRENA I KRZYSZTOF FABA KRS
0000300363
NIP
6471008694
REGON
240256073

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
5,4 mln
zysk
404 tys.
wartość firmy
6,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
WODZISŁAW ŚLĄSKI
Adres
RYNEK, 25
Kod pocztowy
44-300
Rejestracja
2008-02-28
Rozpoczęcie działalności
2006-01-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
Branże
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Działalność centrów telefonicznych (call center) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Faba osiągnęła 5 402 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 402 529 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 998 298 zł.
Zysk netto wyniósł 404 231 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -122 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 402 532 zł w 2022 roku.
• 6 101 258 zł w 2021 roku.
• 4 401 635 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 231 zł w 2022 roku.
• 568 148 zł w 2021 roku.
• 228 431 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Faba wynosi 6 214 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 996 255 zł a 13 506 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 214 869 zł w 2022 roku.
• 7 173 693 zł w 2021 roku.
• 4 503 868 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Faba wyniosła 2 430 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 430 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 430 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 328 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 101 807 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 430 147 zł w 2022 roku.
• 2 049 799 zł w 2021 roku.
• 1 646 143 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Faba wyniosły 1 101 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 430 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 101 807 zł w 2022 roku
• 938 337 zł w 2021 roku
• 771 850 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Faba wykazała przychody na poziomie 5 402 532 zł.
Organizacja zarobiła 404 231 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Faba wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki