PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AMPER" M.ROSS, M.JABŁOŃSKI, E.ROSS-JABŁOŃSKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000177574
NIP
7342672077
REGON
491944440

Podsumowanie

aktywa
4,7 mln
przychód
6 mln
zysk
546 tys.
wartość firmy
7,8 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
NOWY SĄCZ
Adres
PADEREWSKIEGO, 39
Kod pocztowy
33-300
Rejestracja
2003-10-29
Rozpoczęcie działalności
1999-03-01
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.amperns.pl
Email
sklep@amperns.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
§ 4 UMOWY - UPAWNIENI DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI DO KWOTY 50,- TYS. ZŁOTYCH. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ I SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ POWYŻEJ TEJ KWOTY W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA ZGODNEGO DZIAŁANIA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "amper" m.ross, m.jabłoński, e.ross-jabłońska osiągnęła 5 977 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 870 426 zł. Pozostałe przychody to 106 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 324 863 zł.
Zysk netto wyniósł 545 562 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -808 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 977 396 zł w 2022 roku.
• 6 224 698 zł w 2021 roku.
• 5 359 904 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 545 562 zł w 2022 roku.
• 700 291 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowe "amper" m.ross, m.jabłoński, e.ross-jabłońska wynosi 7 824 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 657 263 zł a 14 943 490 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -448 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 824 444 zł w 2022 roku.
• 8 697 379 zł w 2021 roku.
• 5 136 706 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowe "amper" m.ross, m.jabłoński, e.ross-jabłońska wyniosła 4 729 881 zł.
a
ktywa trwałe to 1 827 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 902 413 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 729 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 209 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 520 197 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -394 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 729 881 zł w 2022 roku.
• 5 677 613 zł w 2021 roku.
• 5 986 564 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowe "amper" m.ross, m.jabłoński, e.ross-jabłońska wyniosły 2 520 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 729 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -330 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 520 197 zł w 2022 roku
• 3 349 055 zł w 2021 roku
• 3 901 982 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "amper" m.ross, m.jabłoński, e.ross-jabłońska wykazała przychody na poziomie 5 977 396 zł.
Organizacja zarobiła 545 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 545 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowe "amper" m.ross, m.jabłoński, e.ross-jabłońska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "AMPER" M.ROSS, M.JABŁOŃSKI, E.ROSS-JABŁOŃSKA