ELKAR-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000976881
NIP
9592052974
REGON
522291602

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
3,3 mln
zysk
644 tys.
wartość firmy
5,3 mln
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
BEŁCHATÓW
Adres
UL. BAWEŁNIANA, 12D
Kod pocztowy
97-400
Rejestracja
2022-06-13
Rozpoczęcie działalności
2022-06-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Elkar-serwis osiągnęła 3 329 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 329 889 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 685 574 zł.
Zysk netto wyniósł 644 315 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 329 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 329 889 zł w 2022 roku.
• 86 064 zł w 2022 roku.
• 86 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 644 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 315 zł w 2022 roku.
• 3918 zł w 2022 roku.
• 3918 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkar-serwis wynosi 5 287 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 489 925 zł a 9 020 406 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 900 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 287 109 zł w 2022 roku.
• 79 737 zł w 2022 roku.
• 79 737 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Elkar-serwis wyniosła 2 251 836 zł.
a
ktywa trwałe to 50 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 201 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 251 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 653 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 598 603 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 520 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 251 836 zł w 2022 roku.
• 654 316 zł w 2022 roku.
• 654 316 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Elkar-serwis wyniosły 1 598 603 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 251 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 383 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 598 603 zł w 2022 roku
• 645 398 zł w 2022 roku
• 645 398 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Elkar-serwis wykazała przychody na poziomie 3 329 889 zł.
Organizacja zarobiła 645 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 952 zł w 2022 roku
• 481 zł w 2022 roku
• 481 zł w 2021 roku

Organizacja Elkar-serwis wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Adamczyk Bogdan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Adamczyk Karina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczyk Karina (50% udziałów)
• Adamczyk Bogdan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2022 do 02.11.2022 był Adamczyk Bogdan kontrolując 100% udziałów.