ROBOCLEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000638122
NIP
5252652294
REGON
363999407

Podsumowanie

aktywa
3,7 mln
przychód
5,4 mln
zysk
-1,2 mln
wartość firmy
6,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WŁOŚCIAŃSKA, 29
Kod pocztowy
01-710
Rejestracja
2016-09-22
Rozpoczęcie działalności
2016-03-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: ROBOCLEAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: PIOTR SOBOTKA - PREZES ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Roboclean poland osiągnęła 5 364 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 344 748 zł. Pozostałe przychody to 19 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 498 591 zł.
Strata netto wyniosła 1 153 843 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -988 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 364 031 zł w 2022 roku.
• 4 061 681 zł w 2021 roku.
• 8 904 342 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -445 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 153 843 zł w 2022 roku.
• -51 484 zł w 2021 roku.
• 1 082 382 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roboclean poland wynosi 6 215 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 079 456 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 666 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 215 918 zł w 2022 roku.
• 6 213 068 zł w 2021 roku.
• 14 032 285 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Roboclean poland wyniosła 3 687 328 zł.
a
ktywa trwałe to 723 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 605 477 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 357 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 687 328 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 519 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 464 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -338 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 687 328 zł w 2022 roku.
• 5 534 872 zł w 2021 roku.
• 5 379 775 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Roboclean poland wyniosły 167 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 687 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -139 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 464 zł w 2022 roku
• 861 164 zł w 2021 roku
• 357 735 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Roboclean poland wykazała przychody na poziomie 5 364 031 zł.
Organizacja zarobiła -1 153 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 153 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Roboclean poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ROBOCLEAN POLAND

Organizacja Numer KRS
1
0000813082
2
0000898043
3
0000745837
4
0000839426
5
0000863703
6
0000023886
7
0000702381
8
0000811612
9
0000203851
10
0000481180
11
0000056313
12
0000625810
13
0000650690
14
0000157115
15
0000841486
16
0000896180
17
0000774347
18
0000405190
19
0000086362
20
0000653504
21
0000098777
22
0000088695
23
0000290278
24
0000300363
25
0000124290
26
0000129265
27
0000369747
28
0000469393
29
0000601174
30
0000177574