VLAD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481180
NIP
5632423915
REGON
061610640

Podsumowanie

aktywa
2,4 mln
przychód
7 mln
zysk
179 tys.
wartość firmy
5,5 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
CHEŁM
Adres
OKSZOWSKA, 39
Kod pocztowy
22-100
Rejestracja
2013-10-15
Rozpoczęcie działalności
2013-10-15
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PRODUKCJA MEBLI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA ODZIEŻY FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA TRANSPORT WODNY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI RYBACTWO PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM TELEKOMUNIKACJA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE GÓRNICTWO RUD METALI WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA METALI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vlad trade osiągnęła 6 957 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 957 428 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 778 777 zł.
Zysk netto wyniósł 178 651 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 081 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 957 428 zł w 2022 roku.
• 2 812 075 zł w 2021 roku.
• 1 986 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 178 651 zł w 2022 roku.
• -23 953 zł w 2021 roku.
• -5940 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vlad trade wynosi 5 503 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 268 zł a 17 393 570 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 892 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 503 159 zł w 2022 roku.
• 1 890 996 zł w 2021 roku.
• 1 385 749 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vlad trade wyniosła 2 402 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 402 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 402 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 200 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 201 732 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 402 090 zł w 2022 roku.
• 715 445 zł w 2021 roku.
• 874 008 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vlad trade wyniosły 2 201 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 402 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 201 732 zł w 2022 roku
• 693 739 zł w 2021 roku
• 792 349 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vlad trade wykazała przychody na poziomie 6 957 428 zł.
Organizacja zarobiła 197 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 912 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 178 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 912 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Vlad trade wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Maslichuk Anatolii posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Maslichuk Volodymyr posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Maslichuk Anatolii (50% udziałów)
• Maslichuk Volodymyr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2013 do 19.06.2019:
• Maslichuk Anatolii (50% udziałów)
• Maslichuk Volodymyr (50% udziałów)