"ARTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157115
NIP
5372256193
REGON
030927104

Podsumowanie

aktywa
5,2 mln
przychód
5 mln
zysk
52 tys.
wartość firmy
5,4 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
BIAŁA PODLASKA
Adres
BRZESKA, 111 A-B
Kod pocztowy
21-500
Rejestracja
2003-03-28
Rozpoczęcie działalności
2003-05-15
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "artech" osiągnęła 4 980 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 966 334 zł. Pozostałe przychody to 14 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 914 665 zł.
Zysk netto wyniósł 51 669 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -272 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 980 706 zł w 2023 roku.
• 7 533 852 zł w 2022 roku.
• 3 833 945 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 669 zł w 2023 roku.
• 254 230 zł w 2022 roku.
• 119 091 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artech" wynosi 5 432 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 516 688 zł a 12 451 764 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -280 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 432 481 zł w 2023 roku.
• 7 906 070 zł w 2022 roku.
• 4 708 238 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "artech" wyniosła 5 208 343 zł.
a
ktywa trwałe to 4 047 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 160 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 208 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 540 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 667 897 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 389 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 208 343 zł w 2023 roku.
• 2 649 164 zł w 2022 roku.
• 2 271 578 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "artech" wyniosły 2 667 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 208 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 427 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 667 897 zł w 2023 roku
• 160 386 zł w 2022 roku
• 37 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "artech" wykazała przychody na poziomie 4 980 706 zł.
Organizacja zarobiła 56 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5277 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5287 zł w 2023 roku
• 25 257 zł w 2022 roku
• 6620 zł w 2021 roku

Organizacja "artech" wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Brudkowska Bożena posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Brudkowski Kazimierz posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Brudkowska Bożena (50% udziałów)
• Brudkowski Kazimierz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2004 do 04.02.2008:
• Brudkowska Bożena (50% udziałów)
• Brudkowski Kazimierz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.03.2003 do 07.09.2004:
• Paszkowski Jerzy (50% udziałów)
• Brudkowski Kazimierz (50% udziałów)

Podobne organizacje do "ARTECH"