BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000625810
NIP
7743229583
REGON
364828079

Podsumowanie

aktywa
2,7 mln
przychód
7,4 mln
zysk
43 tys.
wartość firmy
6 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOCK
Adres
UL. DWORCOWA, 18A
Kod pocztowy
09-402
Rejestracja
2016-06-28
Rozpoczęcie działalności
2016-06-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO I OBOWIĄZEK REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU. REPREZENTACJA WW. SPÓŁKI JEST NASTĘPUJĄCA: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PREZESEM ZARZĄDU BELWEDER GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST MAREK DARIUSZ JAŁTUSZEWSKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Belweder group osiągnęła 7 388 031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 387 677 zł. Pozostałe przychody to 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 344 904 zł.
Zysk netto wyniósł 42 772 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 231 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 388 031 zł w 2023 roku.
• 6 826 891 zł w 2022 roku.
• 5 474 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 772 zł w 2023 roku.
• 7306 zł w 2022 roku.
• 83 322 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Belweder group wynosi 6 035 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 427 725 zł a 18 470 077 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 896 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 035 914 zł w 2023 roku.
• 5 508 462 zł w 2022 roku.
• 3 982 850 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Belweder group wyniosła 2 652 848 zł.
a
ktywa trwałe to 641 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 011 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 652 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 252 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 400 221 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 652 848 zł w 2023 roku.
• 2 777 087 zł w 2022 roku.
• 1 221 427 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Belweder group wyniosły 1 400 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 652 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 400 221 zł w 2023 roku
• 1 539 781 zł w 2022 roku
• 1 542 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Belweder group wykazała przychody na poziomie 7 388 031 zł.
Organizacja zarobiła 45 483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2711 zł w 2023 roku
• 1271 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Belweder group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki