"ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA- SPÓŁKA JAWNA KRS
0000086362
NIP
7120106638
REGON
004193645

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
5,7 mln
zysk
124 tys.
wartość firmy
5,4 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
1- GO MAJA, 47
Kod pocztowy
20-410
Rejestracja
2002-02-18
Rozpoczęcie działalności
2002-02-18
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "elektrodom" urszula bicka, marek bicki, jacek bicki i małgorzata bicka- osiągnęła 5 686 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 679 476 zł. Pozostałe przychody to 6776 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 555 768 zł.
Zysk netto wyniósł 123 709 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 686 252 zł w 2022 roku.
• 7 010 350 zł w 2021 roku.
• 8 517 594 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 709 zł w 2022 roku.
• 312 676 zł w 2021 roku.
• 363 870 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "elektrodom" urszula bicka, marek bicki, jacek bicki i małgorzata bicka- wynosi 5 430 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 145 320 zł a 14 215 630 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -85 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 430 989 zł w 2022 roku.
• 7 097 726 zł w 2021 roku.
• 8 501 720 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "elektrodom" urszula bicka, marek bicki, jacek bicki i małgorzata bicka- wyniosła 1 823 158 zł.
a
ktywa trwałe to 527 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 295 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 823 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 527 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 065 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -78 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 823 158 zł w 2022 roku.
• 2 086 781 zł w 2021 roku.
• 2 610 538 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "elektrodom" urszula bicka, marek bicki, jacek bicki i małgorzata bicka- wyniosły 296 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 823 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 065 zł w 2022 roku
• 522 172 zł w 2021 roku
• 786 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "elektrodom" urszula bicka, marek bicki, jacek bicki i małgorzata bicka- wykazała przychody na poziomie 5 686 252 zł.
Organizacja zarobiła 162 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 816 zł w 2022 roku
• 85 054 zł w 2021 roku
• 81 804 zł w 2020 roku

Organizacja "elektrodom" urszula bicka, marek bicki, jacek bicki i małgorzata bicka- wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ELEKTRODOM" URSZULA BICKA, MAREK BICKI, JACEK BICKI I MAŁGORZATA BICKA-