OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745837
NIP
7922303824
REGON
381081517

Podsumowanie

aktywa
3,1 mln
przychód
16,5 mln
zysk
284 tys.
wartość firmy
12,5 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Oland trade osiągnęła 16 469 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 434 359 zł. Pozostałe przychody to 34 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 150 277 zł.
Zysk netto wyniósł 284 083 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 293 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 469 080 zł w 2022 roku.
• 9 038 436 zł w 2021 roku.
• 3 502 209 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 083 zł w 2022 roku.
• 157 657 zł w 2021 roku.
• 60 221 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oland trade wynosi 12 537 479 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 421 762 zł a 41 172 699 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 507 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 537 479 zł w 2022 roku.
• 6 864 950 zł w 2021 roku.
• 2 666 145 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Oland trade wyniosła 3 052 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 052 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 052 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 562 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 490 623 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 610 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 052 971 zł w 2022 roku.
• 2 165 943 zł w 2021 roku.
• 537 650 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Oland trade wyniosły 2 490 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 052 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 490 623 zł w 2022 roku
• 1 887 677 zł w 2021 roku
• 417 041 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Oland trade wykazała przychody na poziomie 16 469 080 zł.
Organizacja zarobiła 353 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 69 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 673 zł w 2022 roku
• 16 351 zł w 2021 roku
• 6104 zł w 2020 roku

Organizacja Oland trade wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Krasenkova Olga posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krasenkov Andrii posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.