OLAND TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745837
NIP
7922303824
REGON
381081517

Podsumowanie

aktywa
1,6 mln
przychód
20,1 mln
zysk
287 tys.
wartość firmy
15,2 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Oland trade osiągnęła 20 050 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 952 541 zł. Pozostałe przychody to 97 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 665 216 zł.
Zysk netto wyniósł 287 325 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 341 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 050 353 zł w 2023 roku.
• 16 469 080 zł w 2022 roku.
• 9 038 436 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 325 zł w 2023 roku.
• 284 083 zł w 2022 roku.
• 157 657 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oland trade wynosi 15 153 458 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 637 255 zł a 50 125 882 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 525 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 153 458 zł w 2023 roku.
• 12 537 479 zł w 2022 roku.
• 6 864 950 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Oland trade wyniosła 1 622 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 622 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 622 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 849 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 396 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 622 070 zł w 2023 roku.
• 3 052 971 zł w 2022 roku.
• 2 165 943 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Oland trade wyniosły 772 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 622 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 396 zł w 2023 roku
• 2 490 623 zł w 2022 roku
• 1 887 677 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Oland trade wykazała przychody na poziomie 20 050 353 zł.
Organizacja zarobiła 344 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 290 zł w 2023 roku
• 69 673 zł w 2022 roku
• 16 351 zł w 2021 roku

Organizacja Oland trade wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Krasenkova Olga posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Krasenkov Andrii posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.