LEDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000290278
NIP
8982121688
REGON
020565465

Podsumowanie

aktywa
2,3 mln
przychód
5,3 mln
zysk
56 tys.
wartość firmy
4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MICHAŁOWICE-WIEŚ
Adres
UL. KASZTANOWA, 44
Kod pocztowy
05-816
Rejestracja
2007-10-09
Rozpoczęcie działalności
2007-08-31
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
-PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES, CZŁONEK ZARZĄDU-DYREKTOR GENERALNY SAMODZIELNIE -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM

Podstawowe wyniki finansowe

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -271 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 320 193 zł w 2022 roku.
• 6 024 953 zł w 2021 roku.
• 4 365 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 728 zł w 2022 roku.
• 220 975 zł w 2021 roku.
• -266 605 zł w 2020 roku.
Organizacja Leds polska osiągnęła 5 320 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 319 537 zł. Pozostałe przychody to 657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 263 808 zł.
Zysk netto wyniósł 55 728 zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -833 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 002 283 zł w 2022 roku.
• 5 091 313 zł w 2021 roku.
• 2 935 561 zł w 2020 roku.
Szacunkowa wycena organizacji Leds polska wynosi 4 002 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 232 574 zł a 13 300 483 zł.

Bilans

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 323 003 zł w 2022 roku.
• 2 773 501 zł w 2021 roku.
• 1 983 767 zł w 2020 roku.
Całkowita wartość aktywów Leds polska wyniosła 2 323 003 zł.
a
ktywa trwałe to 1848 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 321 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 323 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 012 905 zł.

Rentowność

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.

Zadłużenie

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 012 905 zł w 2022 roku
• 2 519 131 zł w 2021 roku
• 1 950 372 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Zobowiązania Leds polska wyniosły 2 012 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 323 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6734 zł w 2022 roku
• 2457 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Leds polska wykazała przychody na poziomie 5 320 193 zł.
Organizacja zarobiła 62 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6734 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.
Organizacja Leds polska wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Największym udziałowcem od 27.07.2020 jest Leds C4 Sociedad Anonima kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2007 do 27.07.2020 była Leds C4 Sociedad Anonima kontrolująca 70% udziałów.
Leds C4 Sociedad Anonima posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.