"JANPOL" JAN KURDZIEL I STANISŁAW KURDZIEL SPÓŁKA JAWNA KRS
0000088695
NIP
6851922582
REGON
370411699

Podsumowanie

aktywa
1,8 mln
przychód
5,7 mln
zysk
168 tys.
wartość firmy
5,7 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
ŁĘŻYNY
Adres
, 280
Kod pocztowy
38-230
Rejestracja
2002-02-05
Rozpoczęcie działalności
1998-04-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH SPRAW SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH. PRAWO TO WSPÓLNICY WYKONUJĄ JEDNOOSOBOWO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel osiągnęła 5 704 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 702 005 zł. Pozostałe przychody to 2441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 534 036 zł.
Zysk netto wyniósł 167 969 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 319 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 704 446 zł w 2023 roku.
• 5 548 581 zł w 2022 roku.
• 5 538 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 969 zł w 2023 roku.
• 253 504 zł w 2022 roku.
• 211 158 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wynosi 5 680 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 205 525 zł a 14 261 114 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 680 364 zł w 2023 roku.
• 5 792 617 zł w 2022 roku.
• 5 426 605 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wyniosła 1 752 085 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 237 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 514 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 752 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 607 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 719 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 752 085 zł w 2023 roku.
• 1 626 265 zł w 2022 roku.
• 1 484 572 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wyniosły 144 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 752 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 719 zł w 2023 roku
• 186 868 zł w 2022 roku
• 298 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wykazała przychody na poziomie 5 704 446 zł.
Organizacja zarobiła 167 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja "janpol" jan kurdziel i stanisław kurdziel wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki