BOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469393
NIP
5862284245
REGON
221918391

Podsumowanie

aktywa
4,9 mln
przychód
2,3 mln
zysk
246 tys.
wartość firmy
5,2 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDYNIA
Adres
PLAC KASZUBSKI, 8
Kod pocztowy
81-350
Rejestracja
2013-07-09
Rozpoczęcie działalności
2013-07-09
Kapitał zakładowy
369000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bond osiągnęła 2 281 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 159 782 zł. Pozostałe przychody to 121 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 913 762 zł.
Zysk netto wyniósł 246 020 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 380 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 281 252 zł w 2023 roku.
• 4 775 466 zł w 2022 roku.
• 6 889 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 020 zł w 2023 roku.
• 279 354 zł w 2022 roku.
• 1 537 242 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bond wynosi 5 185 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 460 202 zł a 14 297 204 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 864 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 185 641 zł w 2023 roku.
• 6 797 269 zł w 2022 roku.
• 13 157 597 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bond wyniosła 4 901 317 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 954 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 947 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 901 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 574 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 327 016 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 816 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 901 317 zł w 2023 roku.
• 4 303 879 zł w 2022 roku.
• 4 664 958 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bond wyniosły 1 327 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 901 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 327 016 zł w 2023 roku
• 975 599 zł w 2022 roku
• 1 444 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bond wykazała przychody na poziomie 2 281 252 zł.
Organizacja zarobiła 277 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 298 zł w 2023 roku
• 44 132 zł w 2022 roku
• 154 703 zł w 2021 roku

Organizacja Bond wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Urbaniak Krzysztof posiada 7280 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.
Zeissia Poland posiada 100 udziałów, które stanowią 1.4% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2018 jest Urbaniak Krzysztof kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2014 do 06.09.2018 był Zeissia Poland kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.07.2013 do 19.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Staszak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do BOND