MONTCLAIRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523119
NIP
5272720745
REGON
147430525

Podsumowanie

aktywa
71 tys.
przychód
5
zysk
-50 tys.
wartość firmy
3
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
UL. PUŁAWSKA, 46
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2014-09-15
Rozpoczęcie działalności
2014-09-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Reklama Działalność wspomagająca edukację Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Działalność holdingów finansowych Działalność portali internetowych Leasing finansowy Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe formy udzielania kredytów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Działalność w zakresie architektury Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe badania i analizy techniczne Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Montclaire investments osiągnęła 5 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 561 zł.
Strata netto wyniosła 49 556 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 zł w 2019 roku.
• -95 284 zł w 2018 roku.
• -92 454 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 556 zł w 2019 roku.
• -47 639 zł w 2018 roku.
• -46 224 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Montclaire investments wynosi 3 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Montclaire investments wyniosła 70 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -257 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 343 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 632 zł w 2019 roku.
• 75 758 zł w 2018 roku.
• 104 319 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -858,271%.
Marża netto wyniosła -1,009,279%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -429160.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -504664.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Montclaire investments wyniosły 328 343 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 465%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 343 zł w 2019 roku
• 283 914 zł w 2018 roku
• 264 835 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 465% w 2019 roku
• 375% w 2018 roku
• 254% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Montclaire investments wykazała przychody na poziomie 5 zł.
Brak danych

Organizacja Montclaire investments wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000000009%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.000000009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Auchan Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2015 jest Auchan Polska kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2014 do 20.02.2015 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.