AUCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000032892
NIP
5260309174
REGON
010001888

Podsumowanie

aktywa
4,8 mld
przychód
11,2 mld
zysk
184,5 mln
wartość firmy
9,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PIASECZNO
Adres
PUŁAWSKA, 46
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2001-08-03
Rozpoczęcie działalności
1992-05-22
Kapitał zakładowy
906928900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Auchan polska osiągnęła 11 183 663 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 180 586 000 zł. Pozostałe przychody to 3 077 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 996 112 000 zł.
Zysk netto wyniósł 184 474 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 053 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 183 663 000 zł w 2022 roku.
• 11 276 456 000 zł w 2021 roku.
• 11 145 578 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 108 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 474 000 zł w 2022 roku.
• 221 926 000 zł w 2021 roku.
• 164 931 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auchan polska wynosi 9 158 373 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 964 701 750 zł a 27 959 157 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 381 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 158 373 083 zł w 2022 roku.
• 9 231 687 583 zł w 2021 roku.
• 8 750 682 333 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Auchan polska wyniosła 4 751 428 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 647 496 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 103 932 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 751 428 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 286 269 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 465 159 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 450 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 751 428 000 zł w 2022 roku.
• 4 281 576 000 zł w 2021 roku.
• 3 907 547 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Auchan polska wyniosły 3 465 159 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 751 428 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 108 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 465 159 000 zł w 2022 roku
• 3 179 781 000 zł w 2021 roku
• 3 026 783 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Auchan polska wykazała przychody na poziomie 11 183 663 000 zł.
Organizacja zarobiła 233 494 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 020 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 474 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 600 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 020 000 zł w 2022 roku
• 59 191 000 zł w 2021 roku
• 36 274 000 zł w 2020 roku

Organizacja Auchan polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Auchan Retail International Société Anonyme posiada 18012791 udziałów, które stanowią 99.3% firmy.
Największym udziałowcem od 14.12.2023 jest Auchan Retail International Société Anonyme kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2023 do 14.12.2023 był Auchan Retail International Société Anonyme kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 21.03.2023 do 21.09.2023 najwięcej udziałów posiadał Auchan Retail International Société Anonyme. Jego udziały w tym czasie wynosiły 72%.