KAR - TEL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000437002
NIP
6312647111
REGON
243053347

Podsumowanie

aktywa
77,7 mln
przychód
209,7 mln
zysk
229 tys.
wartość firmy
211 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
SIENKIEWICZA, 13
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2012-10-19
Rozpoczęcie działalności
2012-10-01
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kar - tel ii osiągnęła 209 651 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 384 236 zł. Pozostałe przychody to 267 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 155 078 zł.
Zysk netto wyniósł 229 158 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 772 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 651 985 zł w 2022 roku.
• 225 735 330 zł w 2021 roku.
• 272 829 179 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 158 zł w 2022 roku.
• 87 067 zł w 2021 roku.
• 13 402 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kar - tel ii wynosi 211 026 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 291 581 zł a 524 129 963 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 651 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 211 026 934 zł w 2022 roku.
• 226 257 731 zł w 2021 roku.
• 272 909 592 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kar - tel ii wyniosła 77 698 159 zł.
a
ktywa trwałe to 46 284 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 413 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 698 159 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 654 864 zł.
k
apitały mniejszości to 42 537 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 505 749 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 883 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 698 159 zł w 2022 roku.
• 72 627 397 zł w 2021 roku.
• 73 790 482 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 698 159 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kar - tel ii wykazała przychody na poziomie 209 651 985 zł.
Organizacja zarobiła 2 488 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 259 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 91% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 450 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 259 589 zł w 2022 roku
• 1 589 301 zł w 2021 roku
• 1445 zł w 2020 roku

Organizacja Kar - tel ii wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Paytel posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2023 jest Paytel kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2023 do 20.11.2023 był Kałuża Zbigniew kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.12.2016 do 07.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Kałuża Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.