CHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000488221
NIP
9721147850
REGON
300443550

Podsumowanie

aktywa
98,1 mln
przychód
220 mln
zysk
184 tys.
wartość firmy
147,4 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRZESZÓW
Adres
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 23C
Kod pocztowy
63-500
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST: CHIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność agencji pracy tymczasowej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Chic osiągnęła 220 031 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 576 552 zł. Pozostałe przychody to 455 380 zł.
Całkowite koszty wyniosły 219 392 177 zł.
Zysk netto wyniósł 184 375 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 626 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 031 932 zł w 2019 roku.
• 197 433 670 zł w 2018 roku.
• 168 779 129 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 012 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 375 zł w 2019 roku.
• -35 852 zł w 2018 roku.
• -31 840 522 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chic wynosi 147 425 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 550 079 831 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 453 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 425 455 zł w 2019 roku.
• 131 622 446 zł w 2018 roku.
• 112 519 419 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Chic wyniosła 98 130 125 zł.
a
ktywa trwałe to 21 616 271 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 513 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 130 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -38 749 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 880 104 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 204 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 130 125 zł w 2019 roku.
• 82 043 371 zł w 2018 roku.
• 59 720 295 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Chic wyniosły 136 880 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 130 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 130 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 880 104 zł w 2019 roku
• 120 977 725 zł w 2018 roku
• 98 618 798 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2019 roku
• 147% w 2018 roku
• 165% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Chic wykazała przychody na poziomie 220 031 932 zł.
Organizacja zarobiła 184 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 375 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Organizacja Chic wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki