MERIDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000343451
NIP
9542688960
REGON
241361151

Podsumowanie

aktywa
14 tys.
przychód
314 tys.
zysk
130 tys.
wartość firmy
728 tys.
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
BRYNOWSKA, 72
Kod pocztowy
40-584
Rejestracja
2009-12-07
Rozpoczęcie działalności
2009-11-02
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU.
Postępowanie likwidacyjne
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Meridum osiągnęła 314 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 314 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły -129 720 zł.
Zysk netto wyniósł 129 720 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 325 zł w 2023 roku.
• 1 662 970 zł w 2022 roku.
• 5 133 319 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 720 zł w 2023 roku.
• -19 624 zł w 2022 roku.
• 1 046 284 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meridum wynosi 728 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 816 081 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 728 430 zł w 2023 roku.
• 1 108 647 zł w 2022 roku.
• 7 607 350 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Meridum wyniosła 13 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -56 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 305 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 845 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 648 zł w 2023 roku.
• 862 807 zł w 2022 roku.
• 1 726 544 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 950%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -229%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 190.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Meridum wyniosły 70 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 515%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 005 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 305 zł w 2023 roku
• 1 049 184 zł w 2022 roku
• 1 893 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 515% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Meridum wykazała przychody na poziomie 314 325 zł.
Organizacja zarobiła 129 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Meridum wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Guardian Investment posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2021 jest Guardian Investment kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2018 do 18.11.2021 był Guardian Investment kontrolując 96% udziałów.
W okresie od 26.09.2017 do 26.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Npl Nova . Jej udziały w tym czasie wynosiły 96%.