PODKARPACKIE CENTRUM LEASINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000024987
NIP
8133036372
REGON
690679655

Podsumowanie

aktywa
128 tys.
przychód
98 tys.
zysk
-187 tys.
wartość firmy
66 tys.
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
WITA STWOSZA, 64
Kod pocztowy
35-113
Rejestracja
2001-07-03
Rozpoczęcie działalności
1999-10-13
Kapitał zakładowy
4445000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
Postępowanie upadłościowe
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Podkarpackie centrum leasingowe osiągnęła 98 377 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 519 zł. Pozostałe przychody to 1859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 825 zł.
Strata netto wyniosła 187 307 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -555 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 377 zł w 2023 roku.
• 1 699 239 zł w 2022 roku.
• 2 120 444 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 348 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -187 307 zł w 2023 roku.
• 590 413 zł w 2022 roku.
• 818 118 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Podkarpackie centrum leasingowe wynosi 65 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 245 943 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -887 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 585 zł w 2023 roku.
• 3 494 477 zł w 2022 roku.
• 4 686 102 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Podkarpackie centrum leasingowe wyniosła 127 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 335 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 462 712 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 289 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 629 zł w 2023 roku.
• 375 897 zł w 2022 roku.
• 3 187 826 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -147%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -196%.
Marża netto wyniosła -190%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Podkarpackie centrum leasingowe wyniosły 26 462 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,734%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 210 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 462 712 zł w 2023 roku
• 26 523 681 zł w 2022 roku
• 29 926 023 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3440.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20734% w 2023 roku
• 7056% w 2022 roku
• 939% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Podkarpackie centrum leasingowe wykazała przychody na poziomie 98 377 zł.
Organizacja zarobiła -187 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -187 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Podkarpackie centrum leasingowe wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bps Project posiada 8000 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Bańbor Hubert posiada 630 udziałów, które stanowią 7.1% firmy.
Pokrzywa Lucyna posiada 260 udziałów, które stanowią 2.9% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2016 jest Bps Project kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2013 do 06.12.2016 był Bps Project kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 19.06.2009 do 30.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Bańbor Hubert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 4%.

Podobne organizacje do PODKARPACKIE CENTRUM LEASINGOWE