FUNDBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000557526
NIP
7010484210
REGON
361519679

Podsumowanie

aktywa
9,5 mln
przychód
899 tys.
zysk
22 tys.
wartość firmy
807 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO, 3D
Kod pocztowy
02-962
Rejestracja
2015-05-11
Rozpoczęcie działalności
2015-05-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fundbox osiągnęła 899 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 899 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły -22 293 zł.
Zysk netto wyniósł 22 294 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 899 283 zł w 2022 roku.
• 867 318 zł w 2021 roku.
• 716 693 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 294 zł w 2022 roku.
• -16 014 zł w 2021 roku.
• 21 234 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundbox wynosi 806 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 936 zł a 2 248 209 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 806 634 zł w 2022 roku.
• 679 428 zł w 2021 roku.
• 675 957 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fundbox wyniosła 9 477 205 zł.
a
ktywa trwałe to 9 355 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 477 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 248 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 319 957 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 704 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 477 205 zł w 2022 roku.
• 8 485 040 zł w 2021 roku.
• 7 270 556 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -2,198,258%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -439634.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fundbox wyniosły 9 319 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 477 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 667 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 319 957 zł w 2022 roku
• 8 350 086 zł w 2021 roku
• 7 119 588 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fundbox wykazała przychody na poziomie 899 283 zł.
Organizacja zarobiła 22 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Fundbox wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Clesteta Holdings Limited posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2015 jest Clesteta Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2015 do 11.08.2015 był Krawczyk Michał kontrolując 100% udziałów.