CRONUS REAL ESTATE DEVELOPMENT PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000267848
NIP
5252380938
REGON
140760691

Podsumowanie

aktywa
777 tys.
przychód
413 tys.
zysk
80 tys.
wartość firmy
594 tys.
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
CHŁODNA, 51
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2006-11-16
Rozpoczęcie działalności
2006-11-22
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Leasing finansowy Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe badania i analizy techniczne Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Leasing finansowy Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Działalność holdingów finansowych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cronus real estate development pl osiągnęła 412 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 000 zł. Pozostałe przychody to 77 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 241 zł.
Zysk netto wyniósł 79 759 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -47 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 412 676 zł w 2023 roku.
• 1 702 589 zł w 2022 roku.
• 556 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 759 zł w 2023 roku.
• 96 066 zł w 2022 roku.
• 159 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cronus real estate development pl wynosi 594 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 116 628 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 594 154 zł w 2023 roku.
• 1 519 323 zł w 2022 roku.
• 1 006 667 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cronus real estate development pl wyniosła 777 029 zł.
a
ktywa trwałe to 388 364 zł.
a
ktywa obrotowe to 388 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 029 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -199 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 661 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 029 zł w 2023 roku.
• 820 727 zł w 2022 roku.
• 696 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cronus real estate development pl wyniosły 976 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 029 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 661 zł w 2023 roku
• 1 100 118 zł w 2022 roku
• 1 071 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 123.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 126% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 154% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cronus real estate development pl wykazała przychody na poziomie 412 676 zł.
Organizacja zarobiła 100 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 380 zł w 2023 roku
• 6658 zł w 2022 roku
• 21 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Cronus real estate development pl wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Akron Real Estate Management Gmbh posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.03.2013 jest Akron Real Estate Management Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2009 do 05.03.2013 był Cronus Real Estate Development kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.11.2006 do 21.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Tif Beleggingen 2 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.