"BUD-BANK LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000027836
NIP
5251580026
REGON
012434657

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
51 tys.
zysk
-245 tys.
wartość firmy
1,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
TWARDA, 44
Kod pocztowy
00-831
Rejestracja
2001-07-17
Rozpoczęcie działalności
1997-04-09
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "bud-bank leasing" osiągnęła 51 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 51 368 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 640 zł.
Strata netto wyniosła 244 640 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 368 zł w 2022 roku.
• 733 zł w 2021 roku.
• 2 032 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -244 640 zł w 2022 roku.
• -223 718 zł w 2021 roku.
• 1 672 893 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bud-bank leasing" wynosi 1 064 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 493 773 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -219 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 064 328 zł w 2022 roku.
• 1 214 051 zł w 2021 roku.
• 9 428 123 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "bud-bank leasing" wyniosła 1 410 189 zł.
a
ktywa trwałe to 27 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 382 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 373 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 746 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -367 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 410 189 zł w 2022 roku.
• 1 654 195 zł w 2021 roku.
• 1 885 323 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -246,673,058%.
Marża netto wyniosła -476%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49334581.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "bud-bank leasing" wyniosły 36 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 746 zł w 2022 roku
• 36 112 zł w 2021 roku
• 43 522 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "bud-bank leasing" wykazała przychody na poziomie 51 368 zł.
Organizacja zarobiła -244 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -244 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 76 822 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja "bud-bank leasing" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest Agencja Rozwoju Przemysłu kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2007 do 23.11.2023 był Polskie Centrum Operacji Kapitałowych kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2007 do 17.12.2007 najwięcej udziałów posiadał Polskie Centrum Operacji Kapitałowych . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.