ATAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000262397
NIP
5482487278
REGON
240415672

Podsumowanie

aktywa
3,5 mld
przychód
1,5 mld
zysk
341,3 mln
wartość firmy
3,7 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
CIESZYN
Adres
STAWOWA, 27
Kod pocztowy
43-400
Rejestracja
2006-08-22
Rozpoczęcie działalności
2006-11-30
Kapitał zakładowy
216073050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.atal.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Atal osiągnęła 1 538 805 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 508 730 000 zł. Pozostałe przychody to 30 075 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 167 394 000 zł.
Zysk netto wyniósł 341 336 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 114 621 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 538 805 000 zł w 2023 roku.
• 1 699 798 000 zł w 2022 roku.
• 1 692 228 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 536 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 336 000 zł w 2023 roku.
• 368 244 000 zł w 2022 roku.
• 331 189 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atal wynosi 3 665 391 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 274 177 250 zł a 6 795 612 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 934 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 665 391 250 zł w 2023 roku.
• 3 582 481 167 zł w 2022 roku.
• 3 327 176 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Atal wyniosła 3 539 701 000 zł.
a
ktywa trwałe to 188 335 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 351 366 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 539 701 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 698 903 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 840 798 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 618 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 539 701 000 zł w 2023 roku.
• 3 178 081 000 zł w 2022 roku.
• 3 115 470 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Atal wyniosły 1 840 798 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 539 701 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 785 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 840 798 000 zł w 2023 roku
• 1 876 339 000 zł w 2022 roku
• 1 949 779 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Atal wykazała przychody na poziomie 1 538 805 000 zł.
Brak danych

Organizacja Atal wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 27.10.2014 jest Juroszek Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.08.2006 do 27.10.2014 był Juroszek Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ATAL