MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000008820
NIP
5260204995
REGON
012059053

Podsumowanie

aktywa
1,2 mld
przychód
1,7 mld
zysk
17,3 mln
wartość firmy
1,3 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KONSTRUKTORSKA, 12A
Kod pocztowy
02-673
Rejestracja
2001-04-25
Rozpoczęcie działalności
1991-08-06
Kapitał zakładowy
20000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.mostostal.waw.pl
Email
info@mostostal.waw.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, SĄ UPOWAŻNIENI: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mostostal warszawa osiągnęła 1 703 906 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 684 130 000 zł. Pozostałe przychody to 19 776 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 666 851 000 zł.
Zysk netto wyniósł 17 279 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 275 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 703 906 000 zł w 2023 roku.
• 1 650 565 000 zł w 2022 roku.
• 1 315 059 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 111 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 279 000 zł w 2023 roku.
• 19 263 000 zł w 2022 roku.
• 24 708 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mostostal warszawa wynosi 1 288 118 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 83 064 750 zł a 4 259 765 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 238 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 288 118 083 zł w 2023 roku.
• 1 249 409 167 zł w 2022 roku.
• 1 036 071 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mostostal warszawa wyniosła 1 228 504 000 zł.
a
ktywa trwałe to 294 158 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 934 346 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 504 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 753 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 117 751 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 755 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 504 000 zł w 2023 roku.
• 1 038 548 000 zł w 2022 roku.
• 922 151 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mostostal warszawa wyniosły 1 117 751 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 504 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 643 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 117 751 000 zł w 2023 roku
• 942 574 000 zł w 2022 roku
• 841 440 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mostostal warszawa wykazała przychody na poziomie 1 703 906 000 zł.
Brak danych

Organizacja Mostostal warszawa wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MOSTOSTAL WARSZAWA

Organizacja Numer KRS
1
0000030755
2
0000170741
3
0000348193
4
0000478064
5
0000479145
6
0000502097
7
0000934630
8
0000792902
9
0000332101
10
0000215802
11
0000100273
12
0000771442
13
0000983566
14
0000550808
15
0000891700
16
0000368673
17
0000167648
18
0000037048
19
0000469143
20
0000064045
21
0000553081
22
0000227770
23
0000233463
24
0000767269
25
0000342190
26
0000134963
27
0000831001
28
0000233857
29
0000689870
30
0000100270