"DOM DEVELOPMENT" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000031483
NIP
5251492233
REGON
012212483

Podsumowanie

aktywa
4,6 mld
przychód
2,6 mld
zysk
460,3 mln
wartość firmy
4,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC PIŁSUDSKIEGO, 3
Kod pocztowy
00-078
Rejestracja
2001-08-08
Rozpoczęcie działalności
1996-11-08
Kapitał zakładowy
25798422,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.domdevelopment.com.pl
Email
pocztadd@domd.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU DOM DEVELOPMENT S.A. WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "dom development" osiągnęła 2 597 896 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 574 872 000 zł. Pozostałe przychody to 23 024 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 114 622 000 zł.
Zysk netto wyniósł 460 250 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 129 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 597 896 000 zł w 2023 roku.
• 2 460 729 000 zł w 2022 roku.
• 1 909 314 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 120 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 250 000 zł w 2023 roku.
• 410 297 000 zł w 2022 roku.
• 325 252 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dom development" wynosi 4 660 085 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 087 155 000 zł a 6 494 740 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 485 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 660 085 667 zł w 2023 roku.
• 4 341 628 750 zł w 2022 roku.
• 3 510 767 500 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "dom development" wyniosła 4 563 314 000 zł.
a
ktywa trwałe to 156 665 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 406 649 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 563 314 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 449 540 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 113 774 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 081 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 563 314 000 zł w 2023 roku.
• 4 111 956 000 zł w 2022 roku.
• 3 877 643 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "dom development" wyniosły 3 113 774 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 563 314 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 749 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 113 774 000 zł w 2023 roku
• 2 698 683 000 zł w 2022 roku
• 2 628 465 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "dom development" wykazała przychody na poziomie 2 597 896 000 zł.
Brak danych

Organizacja "dom development" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki