PANATTONI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000244253
NIP
5252347220
REGON
140296160

Podsumowanie

aktywa
592,6 mln
przychód
1,3 mld
zysk
103 mln
wartość firmy
1,4 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC EUROPEJSKI, 1
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2005-10-28
Rozpoczęcie działalności
2005-12-01
Kapitał zakładowy
407000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Panattoni poland osiągnęła 1 256 667 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 253 833 351 zł. Pozostałe przychody to 2 834 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 150 853 095 zł.
Zysk netto wyniósł 102 980 256 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 538 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 256 667 402 zł w 2022 roku.
• 355 942 705 zł w 2021 roku.
• 77 089 795 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 698 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 980 256 zł w 2022 roku.
• 18 688 612 zł w 2021 roku.
• 18 368 574 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panattoni poland wynosi 1 405 607 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 908 193 zł a 3 141 668 504 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 254 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 405 607 486 zł w 2022 roku.
• 390 722 585 zł w 2021 roku.
• 203 300 465 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Panattoni poland wyniosła 592 571 398 zł.
a
ktywa trwałe to 222 721 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 369 849 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 592 571 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 877 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 693 807 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 418 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 592 571 398 zł w 2022 roku.
• 476 437 279 zł w 2021 roku.
• 147 633 691 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Panattoni poland wyniosły 384 693 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 592 571 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 942 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 693 807 zł w 2022 roku
• 371 539 944 zł w 2021 roku
• 43 056 394 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Panattoni poland wykazała przychody na poziomie 1 256 667 402 zł.
Organizacja zarobiła 127 450 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 469 770 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 980 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -761 680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 469 770 zł w 2022 roku
• 4 222 355 zł w 2021 roku
• 4 173 451 zł w 2020 roku

Organizacja Panattoni poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pg Europe S.a R.l. posiada 8140 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2014 jest Pg Europe S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2014 do 22.04.2014 był Panattoni Luxembourg Services Sarl. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.06.2012 do 17.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Panattoni Luxembourg Services Sarl.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PANATTONI POLAND