KROT INVEST KR INŻYNIERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000483154
NIP
6211812784
REGON
302575764

Podsumowanie

aktywa
400,8 mln
przychód
450,1 mln
zysk
32,3 mln
wartość firmy
635,4 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KROTOSZYN
Adres
RAWICKA, 41
Kod pocztowy
63-700
Rejestracja
2013-10-28
Rozpoczęcie działalności
2013-10-28
Kapitał zakładowy
59910,00 PLN
Strona www
www.krotinvest.pl
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Krot invest kr inżynieria osiągnęła 450 129 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 777 796 zł. Pozostałe przychody to 11 351 877 zł.
Całkowite koszty wyniosły 406 456 348 zł.
Zysk netto wyniósł 32 321 449 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 837 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 129 674 zł w 2023 roku.
• 650 770 607 zł w 2022 roku.
• 644 083 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 158 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 321 449 zł w 2023 roku.
• 49 711 262 zł w 2022 roku.
• 115 759 838 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krot invest kr inżynieria wynosi 635 390 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 206 017 929 zł a 1 125 324 185 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 886 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 635 390 174 zł w 2023 roku.
• 814 468 961 zł w 2022 roku.
• 1 036 921 495 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Krot invest kr inżynieria wyniosła 400 798 579 zł.
a
ktywa trwałe to 9 574 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 223 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 798 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 690 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 108 006 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 787 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 798 579 zł w 2023 roku.
• 359 111 430 zł w 2022 roku.
• 319 724 479 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Krot invest kr inżynieria wyniosły 126 108 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 798 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 418 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 108 006 zł w 2023 roku
• 116 742 306 zł w 2022 roku
• 127 066 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Krot invest kr inżynieria wykazała przychody na poziomie 450 129 674 zł.
Organizacja zarobiła 43 000 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 678 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 321 449 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 009 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 678 610 zł w 2023 roku
• 13 035 640 zł w 2022 roku
• 27 282 164 zł w 2021 roku

Organizacja Krot invest kr inżynieria wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki