UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000231271
NIP
5430200365
REGON
000058100

Podsumowanie

aktywa
1,8 mld
przychód
2,5 mld
zysk
-156,5 mln
wartość firmy
1,8 mld
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIELSK PODLASKI
Adres
3 MAJA, 19
Kod pocztowy
17-100
Rejestracja
2005-03-29
Rozpoczęcie działalności
1975-12-15
Kapitał zakładowy
3507063,40 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.unibep.pl
Email
biuro@unibep.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWAJ PROKURENCI ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Unibep osiągnęła 2 460 908 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 440 876 000 zł. Pozostałe przychody to 20 032 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 597 362 000 zł.
Strata netto wyniosła 156 486 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 227 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 460 908 000 zł w 2023 roku.
• 2 279 012 000 zł w 2022 roku.
• 1 747 506 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 514 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 486 000 zł w 2023 roku.
• 31 861 000 zł w 2022 roku.
• 47 133 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unibep wynosi 1 800 449 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 152 270 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 763 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 800 449 833 zł w 2023 roku.
• 1 934 750 833 zł w 2022 roku.
• 1 636 295 750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Unibep wyniosła 1 807 317 000 zł.
a
ktywa trwałe to 350 815 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 456 502 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 807 317 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 213 126 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 594 191 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 852 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 807 317 000 zł w 2023 roku.
• 1 813 203 000 zł w 2022 roku.
• 1 528 336 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Unibep wyniosły 1 594 191 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 807 317 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 566 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 594 191 000 zł w 2023 roku
• 1 429 249 000 zł w 2022 roku
• 1 151 323 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Unibep wykazała przychody na poziomie 2 460 908 000 zł.
Brak danych

Organizacja Unibep wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki