KORPORACJA BUDOWLANA DORACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000007469
NIP
5840201588
REGON
190555390

Podsumowanie

aktywa
419,9 mln
przychód
686,1 mln
zysk
31,5 mln
wartość firmy
646,6 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
OPACKA, 12
Kod pocztowy
80-338
Rejestracja
2001-04-11
Rozpoczęcie działalności
1991-12-06
Kapitał zakładowy
511820,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.doraco.pl
Email
biuro@doraco.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Korporacja budowlana doraco osiągnęła 686 061 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 675 861 767 zł. Pozostałe przychody to 10 199 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 370 393 zł.
Zysk netto wyniósł 31 491 374 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 072 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 061 618 zł w 2023 roku.
• 441 315 723 zł w 2022 roku.
• 489 914 622 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 245 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 491 374 zł w 2023 roku.
• 14 795 065 zł w 2022 roku.
• 16 703 150 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Korporacja budowlana doraco wynosi 646 585 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 63 245 570 zł a 1 715 154 046 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 273 204 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 646 585 477 zł w 2023 roku.
• 530 086 110 zł w 2022 roku.
• 590 133 521 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Korporacja budowlana doraco wyniosła 419 891 256 zł.
a
ktywa trwałe to 53 510 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 366 381 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 891 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 327 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 335 563 829 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 765 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 419 891 256 zł w 2023 roku.
• 201 015 431 zł w 2022 roku.
• 183 000 196 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Korporacja budowlana doraco wyniosły 335 563 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 891 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 549 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 335 563 829 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Korporacja budowlana doraco wykazała przychody na poziomie 686 061 618 zł.
Organizacja zarobiła 38 786 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 295 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 491 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 181 096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 295 587 zł w 2023 roku
• 4 267 543 zł w 2022 roku
• 4 864 121 zł w 2021 roku

Organizacja Korporacja budowlana doraco wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Doraco Construction Limited posiada 326 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.06.2021 jest Doraco Construction Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2020 do 11.06.2021 był Doraco Constructions Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.07.2020 do 23.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Hass Holding Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.