MATEXI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368250
NIP
5272639865
REGON
142632744

Podsumowanie

aktywa
977,5 mln
przychód
677,8 mln
zysk
37,9 mln
wartość firmy
905 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 29
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2010-10-19
Rozpoczęcie działalności
2010-11-15
Kapitał zakładowy
19347500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU, MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Matexi polska osiągnęła 677 844 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 014 591 zł. Pozostałe przychody to 830 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 148 110 zł.
Zysk netto wyniósł 37 866 481 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 602 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 844 968 zł w 2022 roku.
• 410 673 138 zł w 2021 roku.
• 188 443 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 519 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 866 481 zł w 2022 roku.
• 61 756 816 zł w 2021 roku.
• -18 919 552 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matexi polska wynosi 905 043 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 378 664 806 zł a 1 694 612 419 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 394 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 905 043 851 zł w 2022 roku.
• 781 214 035 zł w 2021 roku.
• 188 443 606 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Matexi polska wyniosła 977 478 134 zł.
a
ktywa trwałe to 36 559 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 940 919 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 977 478 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 372 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 105 981 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 336 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 977 478 134 zł w 2022 roku.
• 696 581 764 zł w 2021 roku.
• 443 026 225 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 977 478 134 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Matexi polska wykazała przychody na poziomie 677 844 968 zł.
Organizacja zarobiła 48 865 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 999 399 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 866 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 950 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 999 399 zł w 2022 roku
• 15 091 665 zł w 2021 roku
• 4 009 339 zł w 2020 roku

Organizacja Matexi polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Matexi Nv posiada 7630 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2024 jest Matexi Nv kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2023 do 01.03.2024 był Matexi Nv kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 31.01.2014 do 24.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Matexi Nv. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do MATEXI POLSKA