HARDEN CONSTRUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000933149
NIP
5272939455
REGON
387366534

Podsumowanie

aktywa
505,5 mln
przychód
962,4 mln
zysk
105 mln
wartość firmy
1,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 1
Kod pocztowy
00-843
Rejestracja
2021-12-01
Rozpoczęcie działalności
2020-10-22
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Harden construction poland osiągnęła 962 357 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 959 079 243 zł. Pozostałe przychody to 3 277 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 854 120 405 zł.
Zysk netto wyniósł 104 958 837 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 238 537 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 962 357 067 zł w 2023 roku.
• 476 353 703 zł w 2022 roku.
• 33 406 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 785 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 958 837 zł w 2023 roku.
• 68 668 153 zł w 2022 roku.
• 9 347 245 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Harden construction poland wynosi 1 216 805 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 399 099 zł a 2 405 892 667 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 552 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 216 805 827 zł w 2023 roku.
• 668 921 719 zł w 2022 roku.
• 84 838 758 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Harden construction poland wyniosła 505 457 746 zł.
a
ktywa trwałe to 278 207 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 250 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 457 746 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 198 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 258 947 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 758 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 457 746 zł w 2023 roku.
• 377 511 355 zł w 2022 roku.
• 136 764 904 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Harden construction poland wyniosły 298 258 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 457 746 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 909 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 258 947 zł w 2023 roku
• 275 271 394 zł w 2022 roku
• 103 193 096 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Harden construction poland wykazała przychody na poziomie 962 357 067 zł.
Organizacja zarobiła 141 533 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 574 946 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 958 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 616 422 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 574 946 zł w 2023 roku
• 19 582 666 zł w 2022 roku
• 2 226 415 zł w 2021 roku

Organizacja Harden construction poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Pg Europe S.a R.l. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2023 jest Pg Europe S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2023 do 21.09.2023 był Panattoni Construction S.a R.l. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.12.2021 do 10.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Panattoni Construction S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HARDEN CONSTRUCTION POLAND