"ATLAS WARD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102206
NIP
8942553370
REGON
932071010

Podsumowanie

aktywa
791,5 mln
przychód
1,4 mld
zysk
141,1 mln
wartość firmy
1,8 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ZWYCIĘSKA, 41
Kod pocztowy
53-033
Rejestracja
2002-03-22
Rozpoczęcie działalności
1999-10-11
Kapitał zakładowy
1053976,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM: A) PREZES, WICEPREZES ORAZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU A UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z KTÓRYMKOLWIEK INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI; B) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU B JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZESEM ZARZĄDU ALBO Z KTÓRYMKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU A.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "atlas ward polska" osiągnęła 1 392 726 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 337 358 334 zł. Pozostałe przychody to 55 368 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 196 227 122 zł.
Zysk netto wyniósł 141 131 212 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 139 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 726 560 zł w 2023 roku.
• 1 716 879 570 zł w 2022 roku.
• 842 790 979 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 092 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 131 212 zł w 2023 roku.
• 153 536 592 zł w 2022 roku.
• 44 104 670 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "atlas ward polska" wynosi 1 749 852 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 256 843 017 zł a 3 481 816 400 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 568 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 749 852 239 zł w 2023 roku.
• 1 959 977 353 zł w 2022 roku.
• 824 371 495 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "atlas ward polska" wyniosła 791 501 432 zł.
a
ktywa trwałe to 57 504 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 733 997 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 791 501 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 342 457 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 044 077 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 054 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 791 501 432 zł w 2023 roku.
• 756 716 010 zł w 2022 roku.
• 460 566 960 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "atlas ward polska" wyniosły 449 044 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 791 501 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 469 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 044 077 zł w 2023 roku
• 488 389 867 zł w 2022 roku
• 345 777 408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "atlas ward polska" wykazała przychody na poziomie 1 392 726 560 zł.
Organizacja zarobiła 176 652 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 520 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 131 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 707 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 520 995 zł w 2023 roku
• 36 607 051 zł w 2022 roku
• 8 163 250 zł w 2021 roku

Organizacja "atlas ward polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Karwan Wojciech posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Grycz Arkadiusz posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Zajączkowski Rafał posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Górecki Mariusz posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Awi Limited (0% udziałów)
• Kasperowicz Jerzy (0% udziałów)
• Atlas Ward Overseas Holding Limited (0% udziałów)
• Kajdan Tomasz (0% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2020 do 16.05.2024 był Górecki Mariusz kontrolując 36% udziałów.
W okresie od 10.01.2020 do 19.03.2020 najwięcej udziałów posiadał Górecki Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.