VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000305793
NIP
7591554483
REGON
551186334

Podsumowanie

aktywa
1,6 mld
przychód
943,1 mln
zysk
184 mln
wartość firmy
2,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KĄTY GRODZISKIE, 105
Kod pocztowy
03-289
Rejestracja
2008-05-14
Rozpoczęcie działalności
2001-03-22
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://www.victoriadom.pl/
Email
sekretariat@victoriadom.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: - PREZESOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - WICEPREZESOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM, - DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Victoria dom osiągnęła 943 061 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 936 827 825 zł. Pozostałe przychody to 6 233 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 752 879 915 zł.
Zysk netto wyniósł 183 947 909 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 206 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 943 061 074 zł w 2023 roku.
• 545 631 009 zł w 2022 roku.
• 520 388 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 315 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 947 909 zł w 2023 roku.
• 75 205 670 zł w 2022 roku.
• 90 998 997 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Victoria dom wynosi 2 046 748 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 414 591 611 zł a 2 575 270 732 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 098 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 046 748 530 zł w 2023 roku.
• 996 865 030 zł w 2022 roku.
• 1 066 382 921 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Victoria dom wyniosła 1 618 126 015 zł.
a
ktywa trwałe to 195 299 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 422 826 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 618 126 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 552 846 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 279 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 232 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 618 126 015 zł w 2023 roku.
• 1 263 791 264 zł w 2022 roku.
• 1 192 158 226 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 618 126 015 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Victoria dom wykazała przychody na poziomie 943 061 074 zł.
Organizacja zarobiła 227 018 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 070 314 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 947 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 648 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 070 314 zł w 2023 roku
• 19 470 579 zł w 2022 roku
• 21 489 781 zł w 2021 roku

Organizacja Victoria dom wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Victoria Dom Holding posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.05.2018 jest Victoria Dom Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2017 do 28.05.2018 był Victoria Dom Holding kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.12.2015 do 01.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Victoria Dom Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.