GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000006925
NIP
5860220726
REGON
190358085

Podsumowanie

aktywa
2 mld
przychód
632,8 mln
zysk
209,8 mln
wartość firmy
1,9 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 1
Kod pocztowy
80-280
Rejestracja
2001-05-08
Rozpoczęcie działalności
1994-02-17
Kapitał zakładowy
2200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.hossa.gda.pl
Email
info@hossa.gda.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: 1. PREZESA ZARZĄDU ŁACZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM, 2. WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z INNYM WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM, 3. CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, LUB Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa inwestycyjna hossa osiągnęła 632 766 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 599 443 594 zł. Pozostałe przychody to 33 322 643 zł.
Całkowite koszty wyniosły 389 616 293 zł.
Zysk netto wyniósł 209 827 302 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 397 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 632 766 237 zł w 2023 roku.
• 704 783 717 zł w 2022 roku.
• 514 121 138 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 317 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 827 302 zł w 2023 roku.
• 207 522 275 zł w 2022 roku.
• 135 413 266 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna hossa wynosi 1 891 730 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 949 149 356 zł a 2 937 582 223 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 300 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 891 730 047 zł w 2023 roku.
• 1 949 917 365 zł w 2022 roku.
• 1 326 600 735 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna hossa wyniosła 2 008 127 104 zł.
a
ktywa trwałe to 709 565 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 298 561 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 008 127 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 021 774 zł.
k
apitały mniejszości to 194 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 911 037 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 625 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 008 127 104 zł w 2023 roku.
• 1 874 172 636 zł w 2022 roku.
• 1 913 693 887 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 008 127 104 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa inwestycyjna hossa wykazała przychody na poziomie 632 766 237 zł.
Organizacja zarobiła 259 561 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 734 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 827 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 564 527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 734 290 zł w 2023 roku
• 49 420 329 zł w 2022 roku
• 33 219 957 zł w 2021 roku

Organizacja Grupa inwestycyjna hossa wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki