FUTURE 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000574033
NIP
6922509264
REGON
362470975

Podsumowanie

aktywa
8,4 mld
przychód
814,5 mln
zysk
463,3 mln
wartość firmy
4,7 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBIN
Adres
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 54A
Kod pocztowy
59-301
Rejestracja
2015-09-09
Rozpoczęcie działalności
2015-09-09
Kapitał zakładowy
2400602000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - URZĘDUJĄCY CZŁONEK ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Future 1 osiągnęła 814 470 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 814 470 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły -463 254 418 zł.
Zysk netto wyniósł 463 254 419 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 017 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 814 470 324 zł w 2022 roku.
• 1 815 630 362 zł w 2021 roku.
• 330 246 722 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 172 413 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 254 419 zł w 2022 roku.
• 1 526 731 769 zł w 2021 roku.
• -411 729 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Future 1 wynosi 4 668 484 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 221 705 485 zł a 12 119 929 199 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 007 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 668 484 618 zł w 2022 roku.
• 9 242 393 226 zł w 2021 roku.
• 1 277 121 828 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Future 1 wyniosła 8 436 998 102 zł.
a
ktywa trwałe to 8 426 000 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 997 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 436 998 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 029 982 300 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 407 015 802 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 156 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 436 998 102 zł w 2022 roku.
• 7 843 268 652 zł w 2021 roku.
• 6 005 693 746 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -24,684,329%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4936724.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Future 1 wyniosły 5 407 015 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 436 998 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 743 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 407 015 802 zł w 2022 roku
• 5 276 540 772 zł w 2021 roku
• 4 596 417 283 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Future 1 wykazała przychody na poziomie 814 470 324 zł.
Organizacja zarobiła 556 829 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 575 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 254 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 074 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 575 030 zł w 2022 roku
• 45 169 302 zł w 2021 roku
• 21 881 494 zł w 2020 roku

Organizacja Future 1 wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kghm Polska Miedź posiada 2400602 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2017 jest Kghm Polska Miedź kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2016 do 10.02.2017 był Kghm Polska Miedź kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.09.2015 do 20.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Kghm Polska Miedź . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.