"DOM CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726296
NIP
5252746776
REGON
369940591

Podsumowanie

aktywa
268,6 mln
przychód
998,5 mln
zysk
20,9 mln
wartość firmy
767,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 3
Kod pocztowy
00-078
Rejestracja
2018-04-11
Rozpoczęcie działalności
2018-04-11
Kapitał zakładowy
3100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "dom construction" osiągnęła 998 475 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 993 913 233 zł. Pozostałe przychody to 4 562 462 zł.
Całkowite koszty wyniosły 973 037 838 zł.
Zysk netto wyniósł 20 875 395 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 412 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 998 475 695 zł w 2023 roku.
• 656 353 679 zł w 2022 roku.
• 457 131 391 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 479 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 875 395 zł w 2023 roku.
• 16 856 118 zł w 2022 roku.
• 33 858 808 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dom construction" wynosi 767 133 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 981 546 zł a 2 496 189 238 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 843 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 767 133 590 zł w 2023 roku.
• 519 960 680 zł w 2022 roku.
• 467 908 597 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "dom construction" wyniosła 268 592 809 zł.
a
ktywa trwałe to 16 501 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 252 091 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 592 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 975 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 617 414 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 748 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 592 809 zł w 2023 roku.
• 177 490 880 zł w 2022 roku.
• 165 542 085 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "dom construction" wyniosły 244 617 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 592 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 769 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 617 414 zł w 2023 roku
• 157 534 762 zł w 2022 roku
• 128 583 277 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "dom construction" wykazała przychody na poziomie 998 475 695 zł.
Organizacja zarobiła 26 010 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 135 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 875 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 855 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 135 429 zł w 2023 roku
• 4 110 717 zł w 2022 roku
• 8 081 381 zł w 2021 roku

Organizacja "dom construction" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Dom Development posiada 6200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.12.2020 jest Dom Development kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2018 do 04.12.2020 był Dom Development kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do "DOM CONSTRUCTION"