MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000270385
NIP
8361702207
REGON
750772302

Podsumowanie

aktywa
2,3 mld
przychód
3,4 mld
zysk
135,4 mln
wartość firmy
3,4 mld
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
SKIERNIEWICE
Adres
UNII EUROPEJSKIEJ, 18
Kod pocztowy
96-100
Rejestracja
2006-12-22
Rozpoczęcie działalności
2015-09-29
Kapitał zakładowy
11009300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mirbud.pl
Email
sekretariat@mirbud.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mirbud osiągnęła 3 352 012 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 350 816 000 zł. Pozostałe przychody to 1 196 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 215 402 000 zł.
Zysk netto wyniósł 135 414 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 196 653 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 352 012 000 zł w 2023 roku.
• 3 351 803 000 zł w 2022 roku.
• 2 541 431 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 885 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 414 000 zł w 2023 roku.
• 119 195 000 zł w 2022 roku.
• 128 010 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mirbud wynosi 3 371 493 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 595 162 500 zł a 8 380 030 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 556 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 371 493 167 zł w 2023 roku.
• 3 222 807 083 zł w 2022 roku.
• 2 643 038 083 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mirbud wyniosła 2 283 801 000 zł.
a
ktywa trwałe to 846 977 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 436 824 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 283 801 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 550 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 490 251 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 358 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 283 801 000 zł w 2023 roku.
• 2 248 046 000 zł w 2022 roku.
• 2 040 605 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mirbud wyniosły 1 490 251 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 283 801 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 478 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 490 251 000 zł w 2023 roku
• 1 566 057 000 zł w 2022 roku
• 1 458 324 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mirbud wykazała przychody na poziomie 3 352 012 000 zł.
Brak danych

Organizacja Mirbud wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki