PORR SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000026184
NIP
5221054994
REGON
011134083

Podsumowanie

aktywa
2 mld
przychód
4,6 mld
zysk
69,4 mln
wartość firmy
3,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HOŁUBCOWA, 123
Kod pocztowy
02-854
Rejestracja
2001-07-09
Rozpoczęcie działalności
1995-06-30
Kapitał zakładowy
27520000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.porr.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM PROKURENTEM. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: PORR to dynamicznie działająca firma budowlana z bogatą historią sięgającą 1869 ...
W skrócie
  • Usługi budowlane: infrastrukturalne, kubaturowe, hydrotechniczne, kolejowe, elektrownie
  • Realizacja projektów kulturalnych: Muzeum Józefa Piłsudskiego
  • Zrównoważony rozwój: instalacja uli na dachu w Warszawie
  • Bezpieczeństwo pracy, innowacyjne technologie

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Porr osiągnęła 4 621 471 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 550 452 564 zł. Pozostałe przychody to 71 018 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 481 086 042 zł.
Zysk netto wyniósł 69 366 522 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 475 837 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 621 471 169 zł w 2023 roku.
• 3 976 031 681 zł w 2022 roku.
• 3 559 375 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 648 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 366 522 zł w 2023 roku.
• 96 840 955 zł w 2022 roku.
• 79 297 953 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Porr wynosi 3 734 151 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 375 704 177 zł a 11 553 677 923 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 123 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 734 151 047 zł w 2023 roku.
• 3 402 233 616 zł w 2022 roku.
• 2 982 169 345 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Porr wyniosła 1 951 749 492 zł.
a
ktywa trwałe to 422 557 029 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 529 192 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 951 749 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 938 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 450 810 589 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 512 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 951 749 492 zł w 2023 roku.
• 2 077 270 825 zł w 2022 roku.
• 1 887 948 464 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Porr wyniosły 1 450 810 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 951 749 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 103 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 450 810 589 zł w 2023 roku
• 1 591 694 816 zł w 2022 roku
• 1 498 534 365 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Porr wykazała przychody na poziomie 4 621 471 169 zł.
Organizacja zarobiła 90 877 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 510 572 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 366 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 081 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 510 572 zł w 2023 roku
• 24 716 925 zł w 2022 roku
• 22 517 820 zł w 2021 roku

Organizacja Porr wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Porr Bau Gmbh posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2015 jest Porr Bau Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2012 do 19.10.2015 był Bilfinger Se Z Siedzibą W Mannheim (niemcy) kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.01.2011 do 19.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Bilfinger Berger Se Z Siedzibą W Mannheim (niemcy). Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.